4

Meer persoonlijke aandacht zonder extra kosten

1

Gratis intakegesprekken

2

Gecertificeerd
personeel

3svg

Persoonlijke
begeleiding

BULL GYM'S ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees hieronder onze algemene voorwaarden eerst goed door voordat je je bij ons inschrijft.

BULL GYM'S ALGEMENE VOOR-WAARDEN

Lees hieronder onze algemene voorwaarden eerst goed door voordat je je bij ons inschrijft.

Artikel 1 - definities

Particulier: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Werkgever: rechtspersoon en natuurlijk persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarbij de
Overeenkomst strekt tot het ter beschikking stellen van de sportvoorzieningen van Bull Gym aan hetzij particulieren, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van deze werkgever.

Lid: de particulier alsook de werkgever van wie de werknemer dan wel de hulppersoon gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Bull Gym.

Overeenkomst: het sportabonnement, het algemene (sport)lidmaatschap.

Actie: Aanbieding aan de (potentiële) klant, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard aanbieding aan de (potentiële) klant.

Tag: de chip waarmee het Lid toegang verkrijgt bij het fitnesscentrum.

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle Overeenkomsten van Bull Gym met een particulier, alsmede bij die met een werkgever.

Artikel 2 - aanmelding en leden

a. Aanmelding als Bull Gym Lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de tablet volledig in te vullen incl. met een gemaakte profielfoto (uitsluitend gebruikt voor het ledenbestand) en te overhandigen.
Na ontvangst door Bull Gym van het inschrijfformulier begint het lidmaatschap per direct aan de hand van de aangeven inschrijf datum

b. Tijdens het eerste bezoek aan Bull Gym ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Bull Gym app. Uitsluitend op vertoon van de gratis gedownloaded Bull Gym app krijgt een Lid toegang tot de vestiging van Bull Gym.

c. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na afgifte van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Bull Gym de app aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij Bull Gym.

d. De Bull Gym app blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de app. Gebruik van de Bull Gym app is persoonsgebonden. De Bull Gym app is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van Bull Gym.

e. De Bull Gym app blijft te allen tijde eigendom van het Bull Gym lid  Bij het vergeten of niet aangemeld of anderszins in het ongerede raken van de Bull Gym app, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een niet werkende of ingelogde app of vergeten toestel dient u zich te melden bij de balie medewerker. Om u gegevens door te geven zodat u binnen gelaten kunt worden indien alles in orde is. 

f. Bull Gym is bevoegd om bij misbruik van deze app het Lid de toegang te ontzeggen.

g. Bull Gym hanteert geen inschrijfgeld. Wel hanteert Bull Gym uitschrijfgeld mocht het zijn dat het abonnement om wat voor rede dan ook vervroegd ontbonden wordt. Dit kan op verzoek van de klant of tot stand komen vanuit Bull Gym. Dit bedraagt €19,50 en zal worden omschreven als administratie kosten wegens vervroegd uitschrijven.

h. Bull Gym zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de tag binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

Artikel 3 - lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Bull Gym kan op elk gewenst moment ingaan. Een Overeenkomst tussen Bull Gym en een particulier wordt bij betaling per SEPA automatische periodieke incasso stilzwijgend verlengd voor telkenmale één maand. Met uitzondering van de kwartaal abonnementen die zijn per kwartaal opzegbaar.

b. De overeengekomen inschrijfkosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Ten tijde van een actie kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur of prijs aan de hand van bijv. een korting.

Deze korting kan komen ter vervallen mocht de korting niet meer te hanteren zijn. Waardoor dan de normaal te hanteren prijs van toepassing is.

d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, dient u het bedrag contant aan de balie te voldoen of over te maken naar Bull Gym o.v.v. uw factuur nummer. Indien het Lid in gebreke is gebleven volgt er een betalingsherinnering. Blijft het Lid in gebreke wordt deze vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de Bull Gym lid.

e. Bull Gym respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die het Lid ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

f. De Bull Gym tag wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan dan de toegang tot Bull Gym worden geweigerd. Bull Gym is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

g. Indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

h. Bull Gym behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Bull Gym Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het Bull Gym Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, of evt kortingen die komen ter vervallen. zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding.

i. Je lidgeld betaal je vooraf aangaande de periode van je overeenkomst. Bij Bull Gym zullen we iedere maand via SEPA automatische incasso je lidmaatschap van je bankrekening afschrijven. Dit gebeurt op de 1ste van elke maand. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd door je bank zullen we de incasso nogmaals invoeren. Wordt het bedrag weer gestorneerd zullen we je verzoeken om je lidgeld zelf te voldoen op onze rekening. Ben je een keer niet in de gelegenheid om te betalen? Overleg dit dan bij de informatie balie. We zijn niet moeilijk maar waarderen wel eerlijkheid. Bull Gym behoud het recht om dan via een incassobureau de facturen te innen. Let op: Bij opschorting toegang van de sportschool ontslaat je niet van je betaalverplichting.

Artikel 3 - lidmaatschap, termijn en betalingsvoor-waarden

a. Een lidmaatschap bij Bull Gym kan op elk gewenst moment ingaan. Een Overeenkomst tussen Bull Gym en een particulier wordt bij betaling per SEPA automatische periodieke incasso stilzwijgend verlengd voor telkenmale één maand. Met uitzondering van de kwartaal abonnementen die zijn per kwartaal opzegbaar.

b. De overeengekomen inschrijfkosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Ten tijde van een actie kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur of prijs aan de hand van bijv. een korting.

Deze korting kan komen ter vervallen mocht de korting niet meer te hanteren zijn. Waardoor dan de normaal te hanteren prijs van toepassing is.

d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, dient u het bedrag contant aan de balie te voldoen of over te maken naar Bull Gym o.v.v. uw factuur nummer. Indien het Lid in gebreke is gebleven volgt er een betalingsherinnering. Blijft het Lid in gebreke wordt deze vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de Bull Gym lid.

e. Bull Gym respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die het Lid ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

f. De Bull Gym tag wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan dan de toegang tot Bull Gym worden geweigerd. Bull Gym is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

g. Indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

h. Bull Gym behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Bull Gym Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het Bull Gym Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, of evt kortingen die komen ter vervallen. zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding.

i. Je lidgeld betaal je vooraf aangaande de periode van je overeenkomst. Bij Bull Gym zullen we iedere maand via SEPA automatische incasso je lidmaatschap van je bankrekening afschrijven. Dit gebeurt op de 1ste van elke maand. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd door je bank zullen we de incasso nogmaals invoeren. Wordt het bedrag weer gestorneerd zullen we je verzoeken om je lidgeld zelf te voldoen op onze rekening. Ben je een keer niet in de gelegenheid om te betalen? Overleg dit dan bij de informatie balie. We zijn niet moeilijk maar waarderen wel eerlijkheid. Bull Gym behoud het recht om dan via een incassobureau de facturen te innen. Let op: Bij opschorting toegang van de sportschool ontslaat je niet van je betaalverplichting.

Artikel 4 - groepslessen en privélessen

a. Reservering van lessen bij Bull Gym kan slechts geschieden via Bull Gym whats app of info balie

b. Bull Gym behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Het Lid heeft geen recht op restitutie van contributie.

c. Het Lid kan zich voor een les afmelden via Bull Gym whats app of info balie. Afmelding dient ten minste 1 uur voor aanvang van de les te geschieden en 24 uur voor een privé les.Het niet afmelden van privé lessen worden in rekening gebracht.

d. Het lesrooster is op te vragen bij de balie. Bull Gym behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5 - beëindigen of ontbinding overeenkomst

a. Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij de balie van Bull Gym. Een Lid kan het lidmaatschap, bij betaling per automatische incasso, beëindigen tegen het einde van het lopende lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand, onverminderd het bepaalde in artikel 3. 

b. Indien de Overeenkomst is afgesloten voor een periode (art. 3.b) en deze wordt door het Lid conform sub a van dit artikel opgezegd vóór afloop van de afgesproken contractperiode, dan is Bull Gym gerechtigd om de resterende maanden in rekening te brengen. Bijvoorbeeld indien een lidmaatschap van 14 maanden wordt overeengekomen met de eerste twee maanden gratis en het Lid zegt na 12 maanden het abonnement op, dan heeft Bull Gym het recht om een bedrag gelijk aan de abonnementskosten voor twee maanden bij het Lid in rekening te brengen.

c. Bull Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager de Overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

d. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van Bull Gym - deugdelijk bewijs vereist is.

Artikel 6 - risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of groepslessen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Bull Gym, is geheel voor eigen risico van het Lid.

b. Bull Gym, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Bull Gym, de vestigingsmanager, overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden op het grondgebied van Bull Gym.

d. Het gebruik van lockers bij Bull Gym is geheel voor eigen risico van het Lid. Bull Gym, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 7 - huisregels

a. Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Bull Gym en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen.

b. De huisregels van Bull Gym zijn op de website van Bull Gym te vinden. Bull Gym is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking direct voor iedereen.

c. Bull Gym kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 8 - informatieverplichting

a. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Bull Gym te worden doorgegeven.

b. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Bull Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

Artikel 8 - informatiever-plichting

a. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Bull Gym te worden doorgegeven.

b. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Bull Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

Artikel 9 - openingstijden

a. Bull Gym behoudt zich het recht voor om de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

b. Tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties is Bull Gym gerechtigd geheel of gedeeltelijk gesloten te zijn.

c. Bull Gym is gerechtigd om te sluiten voor reparatie en onderhoudswerk. Het Lid heeft geen recht op restitutie van contributie.

d. We verwachten dat je bij inschrijving een ID Kaart, Rijbewijs of paspoort paraat hebt om de inschrijving te bevestigen. Het inschrijfformulier wordt via de te allen tijde als slot aan de balie in de sportschool afgehandeld. Bij aanmelding krijg jij een tag mee om binnen te komen. Op de tag staan al jouw abonnementen geregistreerd. Wanneer je zonder tag komt, kunnen wij jou helaas geen toegang verlenen. c. Gedurende onze werkzaamheden worden er door zowel een extern bureau als door Bull Gym BV foto’s en video’s ontwikkeld die worden gebruikt voor interne commerciële doeleinden. U kunt hierbij denken aan content voor facebook, maar bijvoorbeeld ook voor onze website. Foto’s en video’s die worden gemaakt in de sportschool van Bull Gym  zullen nooit worden gedeeld met derden zonder uw toestemming. Mocht u, om welke reden dan ook, niet willen dat u kenbaar bent op de concent die wij exclusief gebruiken, dan kunt u dit aangeven bij de balie. Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens en privacy omgaan.

e. Wanneer u 5 euro extra betaalt voor groepslessen bij het door u gekozen abonnement, kunt u gebruik maken van maximaal twee groepslessen per week. Extra groepslessen zullen per extra keer automatisch in rekening worden gebracht bij de maandelijkse incasso of kunnen worden voldaan aan de balie of u maakt de keuze voor het enkel groepsles abonnement

Artikel 10 - overige voorwaarden

a. Het kan voorkomen dat je gebruik wilt maken van onze Bull Gym horecadiensten. Voor, tijdens en na het sporten kunnen er verschillende consumpties worden aangeschaft en genuttigd. Deze dienen direct contant of per pin te worden afgerekend of door middel van onze credit optie

b. Tussentijds kunnen tarieven worden gewijzigd. Dit word 30 dagen van te voren bekend gemaakt. U heeft dan het recht om uw abonnement op te zeggen. Terugbetaling van abonnement gelden en / of rittenkaarten wordt niet gedaan. Een abonnement of rittenkaart kunt u alles mee doe bij ons in de sportschool. Het vervallen van een specifieke les is eveneens geen reden tot terugbetaling.

c. Rittenkaarten hebben een geldigheids duur van 3 maanden

d. Een prive kaart heeft een geligheidsduur van 6 maanden als deze tijd verstreken is komen de overige ritten te vervallen.

f.Bij een nood verordering, die opgedragen word door de overheid. Waarin er een besluit genomen word om noodgedwongen de deuren te moeten sluiten en er geen gebruik gemaakt mag worden van al onze faciliteiten. Hanteren wij de betalings plichtigheid  van uw lidmaatschap. De maandelijks betalingen blijven kracht.Er dient door betaald te worden zoals in de normale situatie. En blijft het contract waar u voor heeft getekend en de tijdsduur daarvan bindend. Na afloop van een noodverordening en eventuele lock down zullen wij in overleg en indien mogelijk met een gepaste compensatie voorstel komen. Deze zal gebracht worden als de nood toestand voorbij is. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houd. Zijn wij genoodzaakt u vordering per direct door te sturen naar een incasso bureau. Wordt ook daar aan de maandelijks betaling geen gehoor aan gegeven. Zijn wij genoodzaakt de volledige contract duur in een keer te incasseren. Zodat u contract per direct wordt beëindigd naar de betaling hiervan. En bent u na de nood verordening in de gelegenheid een nieuw lidmaatschap afsluiten. Eventuele bar kredieten of producten op rekening zullen altijd geïncasseerd worden. Deze zijn genuttigd en dienen voldaan te worden. 

Artikel 11 - slotbepalingen

a. Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten door of met Bull Gym aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Bull Gym is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 3 a wordt verlengd. Voor Overeenkomsten tussen Bull Gym en een particulier of een bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat Bull Gym gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen

c. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.