4

Meer persoonlijke aandacht zonder extra kosten

1

Gratis intakegesprekken

2

Gecertificeerd
personeel

3svg

Persoonlijke
begeleiding

BULL GYM'S HUISREGELS

Lees hieronder onze huisregels goed door voordat je naar de sportschool komt. Het houden aan deze regels wordt zeer op prijs gesteld.

BULL GYM'S ALGEMENE VOOR-WAARDEN

Lees hieronder onze algemene voorwaarden eerst goed door voordat je je bij ons inschrijft.

Toegang tot Bull Gym

 • De minimale leeftijd voor toegang tot Bull Gym met ouderlijke toezicht is 14 jaar.
 • De minimale leeftijd voor toegang tot Bull Gym zonder ouderlijke toezicht is 16 jaar.
 • Middels een Bull tag wordt u toegelaten tot Bull Gym. Tag uitlenen aan derden is niet toegestaan.
 • Wanneer u uw tag vergeet, laten wij u eenmalig binnen.
 • Behandel de gym/personeel en medeklanten als zijnde thuis en met respect.
 • Bij betalingsachterstand wordt de toegang tot Bull Gym geweigerd. Zodra de achterstand is betaald, kunt u weer naar binnen.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Laat apparatuur/zaal en kleedkamers netjes achter.
 • Lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

Roken en consumpties

 • Het is niet toegestaan te roken en/of alcohol/drugs te gebruiken binnen Bull Gym.
 • Het consumeren van meegenomen etenswaren is niet toegestaan.
 • In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon, gevuld met water of sportdrank worden gebruikt.

Spierversterkende/stimulerende middelen

 • Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan.
 • Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 3 - lidmaatschap, termijn en betalingsvoor-waarden

a. Een lidmaatschap bij Bull Gym kan op elk gewenst moment ingaan. Een Overeenkomst tussen Bull Gym en een particulier wordt bij betaling per SEPA automatische periodieke incasso stilzwijgend verlengd voor telkenmale één maand. Met uitzondering van de kwartaal abonnementen die zijn per kwartaal opzegbaar.

b. De overeengekomen inschrijfkosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Ten tijde van een actie kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur of prijs aan de hand van bijv. een korting.

Deze korting kan komen ter vervallen mocht de korting niet meer te hanteren zijn. Waardoor dan de normaal te hanteren prijs van toepassing is.

d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, dient u het bedrag contant aan de balie te voldoen of over te maken naar Bull Gym o.v.v. uw factuur nummer. Indien het Lid in gebreke is gebleven volgt er een betalingsherinnering. Blijft het Lid in gebreke wordt deze vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de Bull Gym lid.

e. Bull Gym respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die het Lid ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

f. De Bull Gym tag wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan dan de toegang tot Bull Gym worden geweigerd. Bull Gym is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

g. Indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

h. Bull Gym behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Bull Gym Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het Bull Gym Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, of evt kortingen die komen ter vervallen. zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding.

i. Je lidgeld betaal je vooraf aangaande de periode van je overeenkomst. Bij Bull Gym zullen we iedere maand via SEPA automatische incasso je lidmaatschap van je bankrekening afschrijven. Dit gebeurt op de 1ste van elke maand. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd door je bank zullen we de incasso nogmaals invoeren. Wordt het bedrag weer gestorneerd zullen we je verzoeken om je lidgeld zelf te voldoen op onze rekening. Ben je een keer niet in de gelegenheid om te betalen? Overleg dit dan bij de informatie balie. We zijn niet moeilijk maar waarderen wel eerlijkheid. Bull Gym behoud het recht om dan via een incassobureau de facturen te innen. Let op: Bij opschorting toegang van de sportschool ontslaat je niet van je betaalverplichting.

Handdoek

 • Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!

Mobiele telefoon

 • Het storend gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • MP3-spelers en andere geluidsapparaten zijn toegestaan op eigen risico.

Sportschoenen

 • In de groepslessenzaal dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven.
 • De deelnemer is verplicht om schone sportschoenen te gebruiken.
 • In de fitness zaal is het toegestaan te trainen op blote voeten enkel op volledig eigen risico.
 • In de boks zaal zijn enkel blote voeten toegestaan. Schoenen zijn niet toegestaan i.v.m. de hygiëne.

Sportkleding

 • Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding is verplicht.
 • Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
 • In de trainingsruimte dient men sportschoenen en schone, correcte sportkleding te dragen. Het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan.

Parkeren

 • Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven.
 • Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden.
 • Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

Artikel 8 - informatiever-plichting

a. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Bull Gym te worden doorgegeven.

b. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Bull Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

Fitnessruimte

 • Na gebruik van een apparaat reinigen met je handdoek of met daarvoor bestemd schoonmaakmiddel en papier.
 • Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig terugleggen.
 • Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen.
 • Het gebruik van fitnessapparatuur gebeurt op eigen risico.
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden.

Groepslessen

 • Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om je medesporters niet te laten wachten en eventueel je spinningfiets in te stellen.
 • De instructeur/instructrice mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen.
 • Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen.
 • Reinig na afloop altijd de vloer en/zaal attributen grondig met je handdoek of daarvoor bestemd papier.
 • Deelname aan groepslessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Schade

 • Schade welke toegebracht is door een lid aan de inventaris of het gebouw van Bull Gym zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 • Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum

Kleedkamers

 • Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen.
 • Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde lockers of aan de kapstok.
 • Na sluitingstijd worden alle lockers opengemaakt voor de schoonmaak. Je kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd.
 • In verband met hygiëne is het dragen van (bad)kleding niet toegestaan in de natte gedeelten van de kleedkamers.
 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers.
 • Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamers.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld. Bull Gym behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen.

Klachten

In een sportschool sporten vaak 300/400 mensen, dit zijn allemaal mensen met een eigen mening. Bull Gym zet zich in voor een totaal pakket aan sportervaring maar zijn ook maar mensen. Heb je een klacht ga dan naar de informatie balie om dit kenbaar te maken. Samen met jouw kijken we voor een gepaste oplossing waar mogelijk. Kom je er niet aan uit met een medewerker aan de informatie balie? Dan mag u schriftelijk per email uw klacht e-mailen naar info@bullgym.nl Binnen 3 werkdagen nemen we contact met u op.